Biznis.rs

Korišćenje web portala Biznis.rs (u daljem tekstu „portal“) njegovih sadržaja i povezanih web stranica podleže Opštim uslovima koje donosi kompanija Info Biznis.rs d.o.o. sa sedištem u ul. Makenzijeva 53, Beograd, Srbija, PIB 111891277, matični broj 21562335.

Korišćenjem ovog portala, prihvatate Opšte uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca/korisnika i kompanije Info Biznis.rs d.o.o. Beograd, koja je vlasnik ovog web sajta. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i su u isključivom vlasništvu Info Biznis.rs d.o.o. i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili poslovnih partnera, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i upotrebu u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa portala, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije Info Biznis.rs d.o.o.

Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Info Biznis.rs d.o.o., odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju Info Biznis.rs d.o.o.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu kompanije Info Biznis.rs d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja na kompaniju Info Biznis.rs d.o.o.

Nepoštovanje Opštih uslova, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Opšte uslove i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice koje bi eventualno proizašle iz promena.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na portalu, ili bilo koji deo predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama, koje su u isključivoj nadležnosti kompanijeInfo Biznis.rs d.o.o.

Info Biznis.rs d.o.o. ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za:

 • Prekid u korišćenju sajta, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovog sajta.
 • Bilo kakvu štetu koju posetilac/korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portal do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa portalom.
 • Tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade podataka
 • Nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja weba, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na portalu nije dozvoljeno:

 1. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
 2. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
 3. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
 4. Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
 5. Manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
 6. Objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
 7. Objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
 8. Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa Opštim uslovima. Posetioci/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Članstvo

U slučaju članstva na portal, Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa članstvom. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do uskraćivanja članstva. Postoji obaveza korisnika o momentalnom obaveštenju u slučaju neovlašćene upotrebe podataka korisnika. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog naloga od strane trećih lica, kompanija Info Biznis.rs d.o.o. neće biti odgovorna za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih radnji ili propusta.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. ima pravo suspenzije ili uklanjanja korisničkog naloga ili bilo kog njegovog dela, ako se utvrdi da je korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu Opštih uslova ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo koju vrstu štete.

Komentari

Posetioci i korisnici mogu da komentarišu objave. Prilikom prijavljivanja za objavljivanje komentara, korisnik/posetilac je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

 • povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska i moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, kao i pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka trećih lica;
 • povređuje ili podstiče bilo koji oblik ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;
 • ukazuje na prevaru, obmanjuje ili je neistinit;
 • vređa bilo koje treće lice ili zajednicu, ili je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;
 • širi i promoviše rasizam, mržnju, diskriminaciju, netoleranciju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;
 • promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu, nasilan je ili preteći;
 • promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.
 • Info Biznis.rs d.o.o. zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja, u svakom trenutku, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po sopstvenomm nahođenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za cw.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onog kome su namenjeni, odnosno onog na kog se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili bilo koje drugo pravo tog lica.

Ne sme se menjati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati portal ili menjati drugi sajt na način na koji bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa portalom.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi elektronske, sms ili spam poruke, virusi ili kodovi destruktivne prirode.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te kompanija Info Biznis.rs d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv kompanije Info Biznis.rs d.o.o., autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete kompaniji Info Biznis.rs d.o.o.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti.

Kompanija Info Biznis.rs d.o.o. zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede, kao i komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.