Visina zatezne kamate određena Zakonom

Da li znate od kada vam Poreska uprava obračunava kamatu na dug?

NovacPoreziPreduzetnik

24.5.2021 11:31 Autor: Ljiljana Begović

Da li znate od kada vam Poreska uprava obračunava kamatu na dug? Da li znate od kada vam Poreska uprava obračunava kamatu na dug?
Zakonom o porezu na dohodak građana, kao i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, definisani su različiti rokovi izmirenja poreskih obaveza u zavisnosti... Da li znate od kada vam Poreska uprava obračunava kamatu na dug?

Zakonom o porezu na dohodak građana, kao i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, definisani su različiti rokovi izmirenja poreskih obaveza u zavisnosti od vrste poreske obaveze. Kamata počinje da teče narednog dana od dana koji je bio krajnji rok za plaćanje poreske obaveze.

Ukoliko porez treba da platite po Rešenju poreske uprave, 15 dana od momenta njegovog dobijanja, Rešenje je već evidentirano u poreskom računovodstvu na kartici poreskog obveznika.

“Možda je najjednostavniji primer porez na imovinu jer njega plaća većina poreskih obveznika. Naime, obveznici su dužni da ovaj porez za tekuću godinu akontaciono plaćaju po isteku roka od 45 dana od početka svakog kvaratala. Za prvi kvartal tekuće godine obveznici su dužni da porez na imovinu plate najkasnije do 15.02. tekuće godine”, objašnjava za Biznis.rs poreski savetnik iz PSK Accounting agency, Gordana Aritonović.

Ukoliko porez ne plate do 15.02. počev od 16.02 počinje da teče zatezna kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode.

Naša sagovornica naglašava da obveznici moraju biti savesni i moraju postupati u skladu sa zakonima, odnosno moraju poznavati svoje poreske obaveze. U tom smislu vrlo je lako izvršiti proveru dugovanja kako za fizička tako i za pravna lica.

Sve poreske obaveze proveravaju se na dva mesta: u filijali poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji u mestu prebivališta fizičkog lica odnosno sedišta pravnog lica.

“U Poreskoj upravi proveravaju se javni prihodi – porezi kao što su: porez na prenos apsolutnih prava, porez na registrovano oružje, porez na prihod od samostalne delatnosti i slično. U lokalnoj poreskoj administraciji proveravaju se lokalni porezi koji su vezani za opštinu prebivališta, odnosno sedišta, i to: porez na imovinu, komunalne takse, eko taksa i slično”, kaže Aritonović.

Foto: Shutterstock

Zakonom o zateznoj kamati koji je na snazi od 2014. godine, uređuju se visina i način obračuna zatezne kamate, u slučaju kašnjenja izmirivanja određenih poreskih obaveza u datom roku.

Zakon o zateznoj kamati takođe definiše obračun zatezne kamate primenom prostog interesnog računa. U skladu sa ovim Zakonom, stope zakonske kamate objavljuje Narodna banka Srbije na svojoj internet stranici i primenjuju se od narednog dana od dana objavljivanja. Tako da je u svakom trenutku poznata visina zakonske zatezne kamate.

“Međutim, ovo nije jedinstvena zatezna kamata koja se primenjuje na sve dužničko-poverilačke odnose. Zakon u članu 8. definiše da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na dužničko-poverilačke odnose za koje su visina stope i način obračuna zatezne kamate utvrđeni drugim zakonom”, navodi Aritonović.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi NBS, plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati.

“Bitno je napomenuti da je ovo ukupna stopa kamate na godišnjem nivou. Naime, kamata se uvek iskazuje u procentualnom iznosu na godišnjem nivou, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope“, navodi Gordana Aritonović.

Ukoliko poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i online ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat i to putem dva portala: ePorezi i lpa.gov.rs.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...