Primena novih propisa i rokova u Zakonu o računovodstvu

Domaće firme ubuduće dostavljaju finansijski izveštaj samo jednom godišnje

AnalizaPoslovanjePreduzetnikU fokusu

16.12.2021 11:51 Autor: Ljiljana Begović 3

Domaće firme ubuduće dostavljaju finansijski izveštaj samo jednom godišnje Domaće firme ubuduće dostavljaju finansijski izveštaj samo jednom godišnje
U skladu sa Zakonom o računovodstvu pravna lica, odnosno preduzetnici, dužni su da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je jednaka... Domaće firme ubuduće dostavljaju finansijski izveštaj samo jednom godišnje

U skladu sa Zakonom o računovodstvu pravna lica, odnosno preduzetnici, dužni su da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

Novina od 2021. godine je da se redovan finansijski izveštaj dostavlja samo jednom putem posebnog informacionog sistema u registar Agencije za privredne registre na javno objavljivanje, najkasnije do 31. marta 2022. godine.

Taj predlog, u izmenjenom Zakonu o računovodstvu je inicirala Računovodstvena komora Srbije, sa ciljem da se olakša računovođama da ne moraju da dostavljaju, kao u prethodnim godinama, obrasce statističkog izveštaja najkasnije do 28. februara za prethodnu godinu i redovnog finansijskog izveštaja najkasnije do 30. juna za prethodnu godinu, već da to rade samo jednom u godini, sa rokom do 31. marta.

Pre dostavljanja u APR, redovne godišnje finansijske izveštaje usvaja skupština ili drugi organ pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Predsednica Računovodstvene komore Srbije Snežana Mitrović za Biznis.rs kaže da je obaveza računovođa za pravna lica ili preduzetnika da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnom profesionalnom regulativom, ali pre svega da osnov bude obavezujući interni akt računovodstvene politike, koje će kreirati stručno lice u saradnji sa menadžmentom, a koje će usvojiti i potpisati zakonski zastupnik.

“U obavezujućem internom aktu računovodstvenim politikama, neophodno je definisati pravila i principe za početno i naknadno odmeravanje imovine, obaveza, priznavanje prihoda i rashoda i druga pravila koja će doprineti utvrđivanju pozitivnog finansijskog rezultata u skladu sa adekvatnim vođenjem poslovanja. Interni akt računovodstvene politike, usvaja i potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik”, objašnjava Mitrović.

Foto: Snežana Mitrović/privatna arhiva

Ona dodaje da kada se sastavi, usvoji i dostavi redovan godišnji finansijski izveštaj, elektronskim putem u registar APR najkasnije do 31. marta, ponovljen postupak dostavljanja redovnog finansijskog izveštaja u istoj godini do 31. decembra može biti tražen zbog potrebne zamene već dostavljenog redovnog finasijskog izveštaja.

“Razlozi zamene već dostavljenog redovnog finansijskog izveštaja jesu naknadno otkrivena materijalno značajna greška, gde iskazani podaci u prethodno dostaljenom izveštaju ne održavaju realne i tačne vrednosti. Treba imati na umu, bez obzira što se vrši zamena finansijskog izveštaja, da prethodno dostavljen redovan finansijski izveštaj, ostaje javno objavljen u registru APR”, naglašava Snežana Mitrović.

Redovan godišnji finansijski izveštaj velikih pravnih lica, srednjih pravnih lica, pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javnih društava, odnosno društava koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine obuhvata:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Izveštaj o ostalom rezultatu
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Izveštaj o tokovima gotovine
  • Napomene uz finansijske izveštaje

U skladu sa svim novinama, gde se redovan finansijski izveštaj za izveštajnu 2021. godinu sastavlja na „novim“ obrascima, predstoji obaveza za računovođe, da izvrše preknjižavanja nekih salda na nove račune, propisane u skladu sa novim Kontnim okvirom za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji se primenjuje u vođenju poslovnih knjiga u tekućoj godini.

“U skladu sa tim, potrebno je izvršiti određena preknjižavanja, na nove propisane račune, najkasnije do datuma bilansa, odnosno poslednjeg dana ove godine. Preporuka računovođama, da bi uspešno proveli sve novine u vođenju poslovnih knjiga za 2021. godinu i u propisanom roku sastavili redovne finansijske izveštaje, da obezbede stručni priručnik, koji će im u tome pomoći, „Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, sa praktičnim primerom sastavljanja finasnijskog izveštaja za 2021. godinu na novim obrascima”, savetuje predsednica Računovodstvene komore.

Promene Zakona o računovodstvu

Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica i preduzetnika obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i napomene uz finansijske izveštaje. Novina u Zakonu o računovodstvu koji je u primeni od 1. januara 2020. godine jeste da mala pravna lica ne moraju sastavljati „puni“ set redovnog finansijskog izveštaja.

“Novina u Zakonu o računovodstvu jeste da mikro pravna lica, privredna društva, koja su se opredelila da primenjuju pravilnik za mikro i druga pravna lica od ove godine moraju sastavljati napomene uz finansijske izveštaje. Nova odredba podrazumeva i značajno uvećan posao računovođama koji vode poslovne knjige i sasatavljaju finansijske izveštaje za, privredna društva, mikro pravna lica”, ističe Mitović.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...