KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Registracija preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR)

AnalizaMoja firmaPreduzetnikU fokusu

20.10.2020 15:16 Autor: Redakcija Biznis.rs

KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Registracija preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR) KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Registracija preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR)
Pre nego što odluči da započne biznis, i krene da se registruje u Agenciji za privredne registre (popularnom APR), građanin Srbije treba prvo da... KAKO ZAPOČETI BIZNIS? Registracija preduzetnika u Agenciji za privredne registre (APR)

Pre nego što odluči da započne biznis, i krene da se registruje u Agenciji za privredne registre (popularnom APR), građanin Srbije treba prvo da odluči koji će oblik poslovnog organizvoanja izabrati. Ako će delatnost zaista obavljati sam, svojim neposrednim radom, ili će obavljati delatnost u okviru lične profesije, kao što je u slučaju na primer stomatologa ili veterinara, ili će se baviti nekim starim zanatom, onda je pravi izbor da se registruje kao preduzetnik.

Ako osnivač, pak planira da zapošljava više radnika, ako se delatnost neće obavljati samo preko osnivača, ako će se baviti proizvodnjom, trgovinom ili nekom složenijom uslužnom delatnošću, onda je preporuka da se osnivač registruje kao privredno društvo.

Troškovi „vođenja“ preduzetničke radnje, ordinacije ili agencije, manji su nego kod privrednog društva, ali privredno društvo će imati bolje uslove za dobijanje kredita od preduzetnika, koji obavlja delatnost na svoje ime, ali i odgovara ličnom imovinom za obavljanje delatnosti. Kod privrednog društva su razgraničene odgovornosti osnivača, odnosno vlasnika i zakonskog zastupnika, a u slučaju odustanka od poslovanja poverioci se namiruju iz imovine društva kroz postupak likvidacije ili stečaja. To su samo neke razlike između preduzetnika i privrednog društva, ali se i postupak registracije bitno razlikuje.

Kako ističu u APR, u slučaju registracije preduzetnika, ima manje koraka za registraciju, ali pre započinjanja samog postupka registracije, važno je imati sve informacije o pojedinim pitanjima, kako bi se lakše savladala procedura prilikom same registracije. Na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs objavljene su sve važne Informacije o ovom postupku, ali se na ovim stranicama mogu pronaći i aktuelne registracione prijave, kao i Informacije o naknadama koje je potrebno platiti za registraciju.

Ako postupak registracije pokreće fizičko lice, odnosno sam preduzetnik, on treba da čitko i uredno popuni registracionu prijavu i da je podnese u APR. To može da učini na nekoliko načina- neposredno u sedištu APR (u Brankovoj 25, u Beogradu), u najbližoj organizacionoj jedinici APR, u opštini sa kojom Agencija ima zaključen sporazum (spisak je objavljen na veb sajtu APR, na stranici Kontakti), poštom, ili putem elektronske prijave za registraciju preduzetnika, kojoj se pristupa preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika u Agenciji za privredne registre.

Na stranici Registri- Preduzetnici- Obrasci, može se besplatno preuzeti Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (JRPPS), ili se može kupiti u Agenciji za privredne registre.

Prilikom popunjavanja registracione prijave, potrebno je da uredno budu popunjeni sledeći podaci:

naziv registra kome se prijava podnosi (Registar privrednih subjekata),

predmet i vrsta registracije,

podnosilac prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa),

način dostavljanja odluke registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR u Beogradu ili nekoj od organizacionih jedinica).

U APR posebno ističu da treba voditi računa o obeležavanju načina dostavljanja, jer ukoliko se ne obeleži način dostavljanja, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet stranice Agencije, ili da se naknadno traži izdavanje prepisa originala rešenja registratora.

Preko onlajn servisa APR za pretragu podataka o podnetim prijavama, podnosilac prijave može da se informiše da li je prijava primljena u Agenciji i u kom je statusu trenutno prijava.

Inače, Registrator o prijavi odlučuje u roku ne dužem od pet radnih dana od dana prijema prijave u Agenciji, a ako se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju, Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.

Ukoliko Registrator utvrdi da nije ispunjen neki od uslova za registraciju, donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Podnosilac u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja može da podnese novu registracionu prijavu uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke za vođenje postupka registracije, i tada plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju, a pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade podnosilac prijave može ostvariti samo jednom.

Uz novu prijavu podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem registratora kojim je zahtev odbačen.

Odluku registratora, ako se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, može preuzeti preduzetnik ili registrovani poslovođa.

Jednošalterski sistem registracije

Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (preduzetnika), potrebno je priložiti jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS), propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji) i dokaz o uplati naknade za osnivanje. Ukoliko je posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju, potrebno je priložiti I dozvolu ili saglasnost odnosno drugi akt nadležnog organa.

„Postupak osnivanja privrednih subjekata (preduzetnika) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR, a sa rešenjem o osnivanju, istovremeno dobiju registarski, odnosno matični broj, koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, prijavu na paušalno oporezivanje ili na isplatu lične zarade ili na PDV, potvrdu o izvršenoj prijavi (tzv. Obrazac M-A), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO, kao i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja, koji izdaje RZZO, naglašava Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre koji za Biznis.rs kaže da je razmena podataka sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskom upravom, prilikom osnivanja privrednog subjekta, jednokratan postupak, u toku koga su podaci u potpunosti uneti u informacioni sistem CROSO, odnosno PU, te je jedini način naknadne izmene podataka direktno obraćanje stranke CROSO ili Centrali Poreske uprave.

Inače, naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500 dinara, dok je naknada za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika 1.000 dinara.

“Od 1. januara 2018. godine, u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem, što omogućuje onlajn registraciju, bez potrebe dolaska na šalter ili slanja registracione prijave poštom“, ističe direktor APR Milan Lučić i naglašava da je za eRegistraciju osnivanja preduzetnika u APR potrebno da punoletno fizičko lice poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji, instaliran čitač elektronskih kartica, kao i bilo koju platnu karticu (Visa, MasterCard ili DinaCard) za plaćanje naknada.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...