Zakonom utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava

Uvećana naknada za rehabilitovana lica, mesečni iznos 43.000 dinara

Srbija

9.3.2024 11:03 Autor: Ljiljana Begović 14

Uvećana naknada za rehabilitovana lica, mesečni iznos 43.000 dinara Uvećana naknada za rehabilitovana lica, mesečni iznos 43.000 dinara
Mesečna novčana naknada za rehabilitovana lica uvećana je za nešto više od 5.000 dinara u odnosu na 2023. godinu i iznosi 43.004 dinara. Poseban... Uvećana naknada za rehabilitovana lica, mesečni iznos 43.000 dinara

Mesečna novčana naknada za rehabilitovana lica uvećana je za nešto više od 5.000 dinara u odnosu na 2023. godinu i iznosi 43.004 dinara.

Poseban dodatak se utvrđuje u visini od 50 odsto prosečne neto mesečne zarade u Republici Srbiji u prethodnoj godini. Pravo na mesečnu novčanu naknadu ostvaruje se od dana podnetog zahteva.

Iz PIO Fonda navode da rehabilitovano lice, po zakonu, ima pravo na poseban staž, koji mu se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu.

Istovremeno, građanima sa ovim statusom priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda.

Uslov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu je da lice ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža.

Foto: Freepik.com

Potrebno je naglasiti da poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije.

Poseban penzijski staž po Zakonu o rehabilitaciji predstavlja samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu.

Građani ostvaruju pravo na naknadu uz zahtev, treba da dostave dokaze potrebne za odlučivanje i presudu kojom se lice rehabilituje, dokaze koji sadrže podatke o dužini trajanja lišenja slobode, odnosno dokaze o nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode.

Takođe, radi isplate mesečne novčane naknade, podnosilac zahteva dostavlja dokaz o otvorenom tekućem računu. Na osnovu kompletne dokumentacije koju rehabilitovana lica prilažu uz zahtev, filijale Fonda donose rešenje o pravu i visini novčane naknade i taj postupak je u toku, a oni koji su dobili pozitivna rešenja već su u sistemu isplate naknada.

Mesečna novčana naknada rehabilitovanim licima isplaćuje se jednom mesečno.

U slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak), lice koje je snosilo troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Neisplaćeni iznosi mesečne novčane naknade (posebnog dodatka) koji pripadaju korisniku do dana njegove smrti, predmet su ostavinskog rešenja kojim se utvrđuje zakonski naslednik.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *