Prolongiranje naplate odobrava Poreska uprava

Dugovani porez mogu plaćati na rate i fizička i pravna lica

NovacPoreziPreduzetnikSrbija

2.12.2021 16:12 Autor: Ljiljana Begović

Dugovani porez mogu plaćati na rate i fizička i pravna lica Dugovani porez mogu plaćati na rate i fizička i pravna lica
Bez obzira na to da li ste fizičko ili pravno lice, preduzetnik ili paušalac, imate pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Poreska uprava može... Dugovani porez mogu plaćati na rate i fizička i pravna lica

Bez obzira na to da li ste fizičko ili pravno lice, preduzetnik ili paušalac, imate pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Poreska uprava može odobriti određen broj rata u zavisnosti od visine duga, a najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

U slučaju da porez duguje fizičko lice, dug može biti odložen ako iznosi najmanje 10 odsto oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje. Na primer, ako poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje poreza u ovoj godini, analiziraće se prihod koji je ostvario u 2020. godini.

Poreska uprava odobrava odlaganje dugovanog poreza pravnim licima u slučaju da dug iznosi najmanje pet procenata ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, odnosno pet odsto godišnjeg paušalnog prihoda.

“Kontrolu ispunjavanja poreskih obaveza za sve poreske obveznike vrši Poreska uprava. U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava će obvezniku koji u celosti ili delimično nije o dospelosti platio porez poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja. To će učiniti u roku od 30 dana od dana dospelosti i naložiti mu da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije pet dana od izdavanja opomene”, objašnjava predsednica Računovodstvene komore Srbije Snežana Mitrović.

Ona ističe da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično odložiti plaćanje dugovanog poreza pod uslovom da njegovo plaćanje za obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili nanosi bitnu ekonomsku štetu.

Foto: Pexels.com

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno donošenjem rešenja od strane Poreske uprave.

Da bi obveznik mogao da ostvari navedeno pravo neophodno je da podnese zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, s tim što uz zahtev podnosi i sredstvo obezbeđenja naplate, koje ne može biti manje od visine dugovanog poreza čije se odlaganje plaćanja traži.

Sredstva obezbeđenja naplate mogu biti hipoteka na nepokretnost, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine, zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika, neopoziva bankarska garancija.

Od poreskog obveznika se ne zahteva ispunjenje uslova iz Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate, ako poreski dug za koji se traži plaćanje na rate, iznosi za pravno lice i preduzetnika – do 1,5 miliona dinara, a za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji odloženo plaćanje dugovanog poreza, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza i tekuće obaveze, u slučaju da pre isteka roka isplati dugovani porez otpisuje se 50 odsto kamate koja se odnosi na odloženi dug.

Pravo na otpis 50 procenata kamate ne ostvaruje se za odlaganje plaćanja dugovanog poreza kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Kamata se za dugovani porez obračunava i dok traje odlaganje plaćanja, po godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije koja iznosi jedan odsto.

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...