Obaveza plaćanja poreza po odbitku i PDV-a

Kako se u Srbiji oporezuju prihodi stranih kompanija?

AnalizaPoreziPreduzetnikU fokusu

1.8.2022 12:09 Autor: Ljiljana Begović 2

Kako se u Srbiji oporezuju prihodi stranih kompanija? Kako se u Srbiji oporezuju prihodi stranih kompanija?
Strane kompanije koje posluju u Srbiji često na početku rada imaju nedoumice pri prilagođavanju na domaći poreski sistem. Jedna od obaveza nerezidenta je plaćanje... Kako se u Srbiji oporezuju prihodi stranih kompanija?

Strane kompanije koje posluju u Srbiji često na početku rada imaju nedoumice pri prilagođavanju na domaći poreski sistem. Jedna od obaveza nerezidenta je plaćanje poreza po odbitku.

Ona nastaje u situacijama kada strano preduzeće ostvari prihod od rezidentnog pravnog lica ili preduzetnika koji vodi poslovne knjige na osnovu prihoda od dividendi, autorskih naknada, kamata, naknada od davanja u zakup i podzakup nepokretnosti i pokretnih stvari, usluga, estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji.

Poreznici ističu da po osnovu nekih od navedenih prihoda može nastati i obaveza za obračun i plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV) ako je nerezidentno pravno lice ostvarilo prihode od rezidenta u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Ko plaća porez po odbitku i PDV?

Advokat Mina Radojević iz advokatske kancelarije Stojković Advokati objašnjava da u slučaju kada je obveznik poreza po odbitku nerezidentno pravno lice, ali je rezident poreski platac, domaće pravno lice je dužno da obračuna i plati porez po odbitku. U slučaju da porez po odbitku ne bude plaćen, prinudna naplata poreza će biti pokrenuta protiv rezidentnog pravnog lica.

Kada je u pitanju obaveza za obračun i plaćanje PDV-a, sve zavisi od toga da li je strana kompanija u sistemu PDV-a u Republici Srbiji ili ne. Ukoliko jeste u sistemu PDV-a onda će imati obavezu da obračuna i plati PDV. Međutim ukoliko nerezident nije u sistemu PDV-a obaveza da obračuna i plati PDV pada na domaće pravno lice”, navodi Radojević.

Takođe, stranim kompanijama koje posluju u Srbiji javlja se i nedoumica oko nastanka poreske obaveze za porez po odbitku i PDV.

Naša sagovornica kaže da obaveza za obračun i plaćanje poreza po odbitku i PDV-a može nastati u isto ili pak različito vreme, a razlog je činjenica da se različiti događaji uzimaju kao momenat nastanka poreske obaveze.

Digitron i laptop
Foto: Rawpixel.com

Kod PDV-a momenat nastanka poreske obaveze se vezuje za promet dobara i usluga, naplatu ako je naknada naplaćena u novcu pre prometa dobara i usluga, kao i za izdavanje računa ako se izdaje pre prometa.

Potrebno je naglasiti da poreska obaveza kod poreza po odbitku uvek nastaje trenutkom uplate prihoda nerezidentnom pravnom licu od strane rezidenta.

Obračun poreza po odbitku i PDV-a

Porez po odbitku se obračunava tako što se na bruto prihod koji nerezident ostvaruje od rezidenta, primeni poreska stopa od 20 odsto ili beneficirana stopa koju predviđa ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ukoliko je takav ugovor zaključen između Republike Srbije i države rezidentnosti narezidentnog pravnog lica.

“Da bi se mogla primeniti beneficirana stopa, rezident mora u trenutku isplate prihoda da poseduje potvrdu o državljanstvu nerezidentnog pravnog lica kojom se dokazuje da je rezident države sa kojom Republika Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ako ta potvrda ne postoji u trenutku isplate prihoda, onda se porez mora obračunati i platiti po zakonskoj stopi od 20 odsto. Ako se naknadno nabavi potvrda, može se tražiti povraćaj više plaćenog poreza”, kaže advokat Mina Radojević.

Da li će prihod biti iskazan u bruto iznosu ili neto iznosu je stvar dogovora između nerezidentnog i rezidentnog pravnog lica, i ne predstavlja poreski propis.

U situacijama u kojima postoji obaveza za obračunavanje i plaćanje i poreza po odbitku i PDV-a, osnovicu za obračun PDV-a predstavlja bruto prihod, bez obzira da li je obaveza za plaćanje poreza po odbitku nastupila u tom momentu ili će nastupiti tek u budućnosti. Dakle poreska osnovica za obračun PDV-a sadrži i iznos poreza po odbitku.

Da bi rezident utvrdio da li ima poresku obavezu trebalo bi da uzme u obzir tri stavke:

 • Da li nerezident ima status pravnog lica, jer poreska obaveza ne nastaje ako je primalac prihoda inostrani preduzetnik ili fizičko lice,
 • Da li je prihod koji se isplaćuje predmet oporezivanja, zato što u praksi je nekad teško utvrditi prirodu prihoda. Iz tog razloga trebalo bi u samom ugovoru što preciznije definisati prirodu prihoda. Ukoliko ugovorne strane to ne učine, nadležna poreska uprava može primeniti načelo fakticiteta, pa sama izvršiti procenu prirode prihoda u toku sprovođenja poreske kontrole,
 • Da li je sa državom porekla nerezidenta zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, jer ukoliko jeste i poreski tretman stavlja poreskog obveznika u povoljniji položaj.
 • MAJA

  1.8.2022 #1 Author

  Svako da procita, korisno je

  Odgovori

  • TEA02

   4.8.2022 #2 Author

   Sad sam procitala i slazem se sa tobom. Svi ovo trebaju da procitaju!!

   Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *