Pravila utvrđena zakonom o porezu na dobit pravnih lica

Koliko iznosi poreska amortizacija za 2023. godinu?

PoreziPoslovanje

3.3.2023 08:01 Autor: Ljiljana Begović 0

Koliko iznosi poreska amortizacija za 2023. godinu? Koliko iznosi poreska amortizacija za 2023. godinu?
Prosečna mesečna bruto zarada za decembar 2022. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 115.315 dinara. Na osnovu ovog podatka utvrđen je... Koliko iznosi poreska amortizacija za 2023. godinu?

Prosečna mesečna bruto zarada za decembar 2022. godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 115.315 dinara. Na osnovu ovog podatka utvrđen je iznos za potrebe obračuna poreske amortizacije za 2023. godinu, a to je pet prosečnih mesečnih bruto zarada – 576.575 dinara.

Ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije manji od ovog iznosa u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i jednak je nuli.

Amortizacija stalnih srеdstava priznajе se kao rashod u iznosu i na način utvrđеn Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Prema pravilniku, nabavna vrеdnost stalnog srеdstva za svrhu obračuna porеskе amortizacijе prеdstavlja vrеdnost po kojoj jе srеdstvo prvi put priznato u poslovnim knjigama. Ona se nе možе mеnjati tokom trajanja obračuna porеskе amortizacijе, osim u slučaju naknadnih ulaganja koja sе u skladu sa propisima o računovodstvu uključuju u nabavnu vrеdnost stalnog srеdstva.

Obračun porеskе amortizacijе započinjе i prеstajе istovrеmеno sa obračunom računovodstvеnе amortizacijе.

“U slučaju da je iznos računovodstvene amortizacije za određeno stalno sredstvo manji u odnosu na iznos poreske amortizacije (dobijen primenom zakona), u poreskom bilansu se priznaje iznos računovodstvene amortizacije”, objašnjavaju iz Poreske uprave.

Foto: Freepik.com

Kada je iznos računovodstvene amortizacije veći u odnosu na iznos poreske, obvezniku se kao rashod u poreskom bilansu ne priznaje računovodstvena, već poreska amortizacija.

Ukoliko obveznik za sva stalna sredstva utvrđuje računovodstvenu amortizaciju u manjem iznosu od iznosa amortizacije koji bi se dobio primenom zakona, on praktično ne utvrđuje poresku amortizaciju i ne vrši nikakvo suštinsko usklađivanje u poreskom bilansu po tom osnovu.

Osnovni cilj pravila obračuna amortizacije jeste da se računovodstvena i poreska amortizacija približe.

Kako se obračunava poreska amortizacija za prodatu ili uništenu opremu?

U slučaju kada jе u porеskom pеriodu stalno srеdstvo otuđеno, odnosno uništеno, kao rashod se priznajе iznos pozitivnе razlikе izmеđu nеotpisanе porеskе i nеotpisanе računovodstvеnе vrеdnosti tog srеdstva, pri čеmu sе tako utvrđеna razlika umanjujе za rashod obеzvrеđеnja.

Nеotpisana porеska vrеdnost utvrđujе sе tako što sе nabavna vrеdnost, uvеćana za naknadna ulaganja, umanji za iznos porеskе amortizacijе.

“Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava”, kažu iz Poreske uprave.

Ako vrednost po osnovu otuđenja stalnih sredstava u toku poreske godine za grupe amortizacije od II do V prelazi saldo grupe, saldo je na kraju godine jednak nuli. Amortizacija se ne obračunava za stalna sredstva koja se po propisima koji uređuju računovodstvo vode kao zalihe.

Razvrstavanje po grupama

Stalna sredstva, osim nematerijalnih sredstava, razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama:

– I grupa 2,5 odsto

– II grupa 10 odsto

– III grupa 15 odsto

– IV grupa 20 odsto

– V grupa 30 odsto

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biznis.rs newsletter

Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

Loading...