Dvostruko zaduženje ne utiče na kreditnu sposobnost

Pozajmice banaka mogu dobiti i građani koji su već zaduženi kao preduzetnici

BankeNovacPreduzetnik

2.8.2021 14:57 Autor: Ljiljana Begović

Pozajmice banaka mogu dobiti i građani koji su već zaduženi kao preduzetnici Pozajmice banaka mogu dobiti i građani koji su već zaduženi kao preduzetnici
Leto je period kada veliki broj bankarskih klijenata poseže za keš kreditima, a kao najčešći razlog navode nedostatak novca pri renoviranju stana ili za... Pozajmice banaka mogu dobiti i građani koji su već zaduženi kao preduzetnici

Leto je period kada veliki broj bankarskih klijenata poseže za keš kreditima, a kao najčešći razlog navode nedostatak novca pri renoviranju stana ili za letovanje.

Takođe, i mnogi preduzetnici su u poslednjih godinu dana posegli za dodatnim zaduživanjem u bankama kako bi sačuvali likvidnost. Međutim, privrednici se žale da prilikom zahteva za kreditom kao fizičko lice imaju problema u bankama u kojima su zaduženi kao pravno lice.

Iz OTP banke za Biznis.rs kažu da ukoliko klijent ima u korišćenju kredit kao pravno lice ili preduzetnik, njegova zaduženja ne ulaze u kreditnu sposobnost fizičkog lica, ali se ti plasmani računaju u ukupnu izloženost klijenta u OTP banci.

“Isto je i u situaciji kada klijent već koristi kredite kao fizičko lice, a aplicira za kredit kao pravno lice ili preduzetnik. Za pravna lica i preduzenike u našoj banci ne postoje predefinisana ograničenja u pogledu visine kredita, jer se plasmani odobravaju u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta”, objašnjavaju iz OTP banke.

Da li je klijent kreditno sposoban svaka pojedinačna banka će utvrditi na osnovu izveštaja kreditnog biroa.

U centralizovanoj evidenciji o dugovanjima stanovništva, odnosno Kreditnom birou formira se jedinstven izveštaj koji sadrži podatke o tome kod koje banke ste i po kom osnovu zaduženi (kredit, limit po kreditnoj kartici, pozajmica po tekućem računu, dato jemstvo i sl.), kad i u kom iznosu ste se zadužili i da li i koliko uredno izmirujete svoje obaveze, tj. da li ih izmirujete o roku dospeća.

Izveštaj Kreditnog biroa smatra se urednim, ukoliko ne postoje sumnjiva i sporna potraživanja, i ukoliko klijent nema docnju u Kreditnom birou veću od 50 odsto mesečne obaveze kredita ili kreditne kartice koja je bila u docnji, odnosno 10 odsto spornog potraživanja po tekućem računu u odnosu na dozvoljenu pozajmicu.

Izveštaj kreditnog biroa zahteva svaka poslovna banka pri stupanju u poslovne odnose sa novim klijentom i pri odobravanju bilo kog kreditnog proizvoda. Mogućnost da dobije podatke iz izveštaja Kreditnog biroa ima poslovna banka, ali samo na osnovu potpisane saglasnosti od strane klijenta, i sam klijent. On svoj izveštaj može zahtevati preko poslovne banke ili u sedištu Kreditnog biroa u Udruženju banaka Srbije.

Iz Erste banke za naš portal objašnjavaju da svaka banka ima različite kriterijume i praksu kada je reč o odobravanju kredita i takozvanoj lošoj kreditnoj istoriji.

„Ako klijent u određenom vremenskom periodu, obično od jedne do tri godine unazad, nije u dogovorenim rokovima plaćao svoje dospele obaveze, odnosno ako je kasnio sa izmirivanjem obaveza prema banci u vremenskom periodu dužem od 30, 60 ili 90 dana, može dospeti  u status neizmirenja obaveza. Takođe, može se desiti da je sama banka otpisala njegova dugovanja usled nenaplativosti“, navode iz Erste banke.

Kreditni biro u Srbiji vodi pozitivne i negativne podatke, koji se brišu iz baze podataka u roku od tri godine, počev od dana izmirenja obaveze klijenta prema banci, odnosno raskida ugovora o korišćenju usluge. To bi značilo da, ako ste imali kašnjenje u plaćanju kredita duže od 60 dana, bićete evidentirani kao neuredan platiša u naredne tri godine i nećete biti u mogućnosti da se ponovo kreditno zadužite u nekoj finansijskoj instituciji.

Foto: Pixabay.com

Dobra vest je što svoju lošu kreditnu istoriju možete izmeniti, a takođe možete proveriti svoj aktuelni profil u Kreditnom birou.

Iz Narodne banke Srbije kažu da građani za sopstvene potrebe mogu dobiti lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi eventualne reklamacije na tačnost podataka, kao i za druge sopstvene potrebe. Lični izveštaj se ne koristi za procenu kreditne i platežne sposobnosti.

Iz NBS savetuju klijente koji su odbijeni za kredite da redovno izmiruju obaveze prema banci kako bi stvorili pozitivnu sliku o sebi kao odgovornom korisniku kreditnih proizvoda koji uredno izmiruje svoje obaveze.

“To će vam olakšati dobijanje novog kredita, kreditne kartice i drugih kreditnih proizvoda“, zaključuju iz NBS.